เมนู  
 
 

  อาคารชุด
  หมู่บ้านจัดสรร
  วิจัยโครงการ
  ที่ปรึกษา
  ติดต่อเรา

 
 

 
     S Land Group  
 
 
 
 

 
     บทความ  
 
 
   
พิมพ์

 
ผู้จัดการ,กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดทำผิดกฎหมาย พรบ.อาคารชุด
22-10-2011

 
ผู้จัดการ,กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดทำผิดกฎหมาย พรบ.อาคารชุด

กรณีผู้จัดการและคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ทำผิดกฎหมาย พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2551 และข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของร่วมในฐานะผู้ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเสียหายโดยตรง แต่เห็นว่าผู้จัดการหรือคณะกรรมการไม่ได้บริหารหรือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตน สามารถดำเนินการ ฟ้องร้องต่อศาล อย่างคดีผู้บริโภคได้หรือไม่ (เห็นมีแต่ตัวอย่างคำฟ้อง นิติบุคคลฟ้องเจ้าของร่วมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง)
คำแนะนำทนายคลายทุกข์
สามารถฟ้องได้ ในฐานะที่ท่านเป็นคนหนึ่งในเจ้าของนิติบุคคล ถ้าคณะกรรมการนิติบุคคลทุจริต ท่านสามารถฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้ เพราะการแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง วัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่แทนเรา ไม่ใช่เข้ามาโกง ถ้าโกงสามารถดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ แต่ถ้าปัญหาที่ถามมาไม่มีหลักฐาน เป็นเพียงการกล่าวอ้างเลื่อนลอย ท่านอาจถูกฟ้องกลับได้ ท่านสามารถถอดถอนคณะกรรมการนิติบุคคลได้ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 37/2
ตัวบทกฎหมายอ้างอิง พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 37/2 บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เคยถูกที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(3) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4965
 
 


บริษัท เอส แลนด์ แมนเนจเม้นท์์ จำกัด
เลขที่ 39/5 หมู่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : +66(0)38 234 295 แฟกซ์ : +66(0)38 234 296
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 ด้วย Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copyright © 2010 S Land Management Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดต่อเรา : sland@sland.co.th